Οργάνωση Επιχειρήσεων
Οργάνωση Επιχειρήσεων

Παρέχουμε κάθε είδους υπηρεσίες που αφοράν στην διοίκηση, στην διαχείριση και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων.

 1. Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών.
 2. Χρηματοοικονομικές αναφορές.
 3. Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης-σύγκριση με προηγούμενα έτη – πρόβλεψη για μελλοντική πορεία.
 4. Καθορισμός διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.
 5. Προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας.
 6. Σύνταξη προϋπολογισμών και παρακολούθησή τους.
 7. Συμβουλές Μηχανοργάνωσης.
 8. Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων.
 9. Παρακολούθηση  ταμειακών εισροών – εκροών.
 10. Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας.
 11. Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων.
 12. Προσδιορισμός Παραγωγικότητας επιχειρήσεων.
 13. Προσδιορισμός κόστους παραγωγής.
 14. Νομική υποστήριξη μέσω δικτύου συνεργατών
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο