Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε επιτηδευματίες και φυσικά πρόσωπα.

Εργατικα - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Παρέχουμε κάθε είδους υπηρεσίες διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας εργατικής νομοθεσίας.

Οργάνωση Επιχειρήσεων

Παρέχουμε κάθε είδους υπηρεσίες που αφοράν στην διοίκηση, στην διαχείριση και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων

Τραπεζικές Εργασίες

Παρέχουμε υπηρεσίες σύνταξη μελετών και πληροφοριακών τραπεζικών εντύπων για διατραπεζικές εργασίες.

Εξωτερικές Εργασίες

Σας εκπροσωπούμε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με στόχο τη γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών σας.

Αναπτυξιακά Επιδοτούμενα Προγράμματα

Παρέχουμε υποστήριξη για την ένταξη σας σε αναπτυξιακά επιδοτούμενα προγράμματα.